Privacyverklaring

In het kort (voor jou)

Ik ben een ZZP'er. Binnen pixelXp ben ik dus de enige die toegang heeft tot jouw persoonsgegevens. Ik ga vertrouwelijk met je gegevens om. Ik sla contactgegevens versleuteld op in mijn telefoon en (Macintosh) computer. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord en vingerafdruk. De gegevens worden gesynchroniseerd via iCloud, de syncronisatiedienst van Apple. Contactgegevens staan dus versleuteld op de servers van Apple.

Heb je een hosting-account bij pixelXp, dan staan hier de algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst. Voor een domeinnaamregistratie moet ik de benodigde persoonsgegevens  doorgegeven aan de registrar (Flexwebhosting & Leaseweb) en zij geven dat weer door aan SIDN (voor NL-domeinnamen) of ICANN (voor oa. COM-domeinnamen). 

Alle wachtwoorden staan in een aparte en extra beveiligde database (1Password). Deze versleutelde database wordt gesynchroniseerd via Dropbox. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden (tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht (lees: domeinnaam registreren) of indien ik daar wettelijk toe ben verplicht).

Ik verwijder contactgegevens zelden van m'n telefoon: als ZZP'er ben ik afhankelijk van mijn netwerk en wil contact kunnen blijven houden, ook met oude contacten. Als je wilt dat ik je persoonsgegevens wijzig of verwijder, dan kun je me even bellen of mailen.


In het lang (voor je advocaat)

Onderstaande tekst is samengesteld m.b.v. de privacyverklaring-generator.

PixelXp, gevestigd aan Leo XIII-straat 90e 5046KK Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Koen Bakx is de enige medewerker van pixelXp en daarmee dus ook de Functionaris Gegevensbescherming. Ik ben te mailen via het contactformulier. Daar staan ook verdere contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

pixelXp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [javascript protected email address], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PixelXp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • pixelXp analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. - pixelXp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

pixelXp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van pixelXp) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

pixelXp bewaart je persoonsgegevens langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op dit moment heb ik geen procedure voor het verwijderen van contactgegevens van oude klanten.

Delen van persoonsgegevens met derden

pixelXp verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. pixelXp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door pixelXp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PixelXp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig

pixelXp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Tilburg, 1 mei 2018 (laatste herziening)

schaduw_charlotte